فلسفه مشاء

يگانه شيفته ابن سينا بود

۱- سابقه آشنايي من با خانم دکتر يگانه شايگان به ابن سينا باز مي گردد. ايشان را اولين بار در همايش ابن سينا در همدان