پرداخت خمس اما نه به مراجع

پرسش:

می خواستم خمس خود را بپردازم ولی چون هیچ کس قابل اعتمادی پیدا نکردم  خودم شروع به هزینه کردن آن کردم، ولی راضی نیستم. می خواستم بدانم چگونه آن را هزینه کنم؟ یا آیا فرد قابل اعتمادی سراغ دارید؟ اصلا چرا حتما باید به مرجعی داده شود؟

 

پاسخ:
پرداخت مالیات دینی یکی از واجبات شرعی است. در اینکه خمس از طریق مراجع در مصارف پیش بینی شده  مصرف شود اگرچه بین مراجع معاصر اتفاق نظر است اما در گذشته طرق دیگری هم مشروع محسوب می شده است. راز استقلال نسبی مرجعیت شیعه استقلال مالی آنها از حکومتهاست و همین مصلحت باعث می شود که علیرغم برخی بی انضباطی های مالی بیوت پرداخت وجوه شرعیه به مراجع از دیگر طرق موجه تر باشد. آنچه را تا کنون مستقیما به مصارف آن رسانیده اید انشاء الله مجزی است. پرداخت وجوه به دفتر مرحوم استاد آیت الله منتظری مبرء ذمه است انشاء الله.
موفق باشید
محسن کدیور