آیات عذاب قرآن، جنگهای پیامبر و عدم خشونت عیسی مسیح

پرسش:

چگونه می توانیم بپذیریم قرآن از جانب خداوند است، در حالی که قرآن مالا مال از ترساندن حتی خود پیروانش و تضاد و  تهاجم با کافران و منافقان است؟

چگونه بپذیرم که محمد پیامبر است در حالی که تنها ۷۰ غزوه جنگی داشته و مسیح همه را به صلح و دوستی دعوت می کرده و من جایی از جنگی که مسیح در آن بوده باشد ندیدم؟! می گویند کوروش مقادیر بسیاری از فتوحاتش را بدون کوچکترین جنگی و با سیاست انجام داده است؟

 

پاسخ:
۱. به باور مسلمانان قرآن کریم از جانب خداوند به پیامبرش محمد بن عبدالله (ص) وحی شده است.
۲. الله به معرفی قرآن ارحم الراحمین است، کلیه‌ی سور قرآنی منهای سوره‌ی توبه با دو نام رحمان و رحیم از اسمای حسنای الله آغاز شده است. خداوند در قرآن ارسال پیامبرش را به دلیل رحمت برای مردم دانسته است. قرآن خود را کتاب رحمت معرفی کرده است. بر اساس آیات قرآن کریم خداوند رحمت را برخود لازم گردانیده است. تقدم رحمت الهی بر غضب او الفبای فهم کتاب خداست.
۳. آیات عذاب تنها متوجه پوشانندگان حق (کافران) و آنها که در دل کافرند و در ظاهر مومن (منافقان) است، آن هم اگر توبه نکنند و بسوی خدا بازنگردند. مخاطب قرآن انسان ایده آل نیست، انسان واقعی است. آدمیان برخی به تمنای پاداش خیر می ورزند، گروهی از ترس مجازات از زشتی پرهیز می کنند، و اندکی نیز چون  به تقرب و رضایت خداوند عشق می ورزند، خوبند نه برای رسیدن به چیز دیگری. این سخن که قرآن مالامال از ترساندن این و آن است صحت ندارد. در قرآن کریم بیم و امید به هم آمیخته است با تفوق رجا بر خوف.
۴. محمد بن عبدالله (ص) پیامبر سلم و صلح و مداراست، این اصول مکتب اوست، مبارزه با جاهلان و معاندان برای رها کردن مردم از غل و زنجیر و آزادی انها بوده است. تعداد جنگهایی که با حضور ایشان به مبارزه با دشمن انجامیده است ۹ غزوه بوده و در دیگر عملیات یا به مبارزه نیانجامیده یا پیامبر شخصا در آنها حضور نداشته اند.
۵. شرائط زمانی مکانی اقتضاهای متفاوت دارد. هر پیامبری متناسب با زمان و مکان خاص رسالتش تنظیم می شده است. قرار نیست دیگر پیامبران در شرائطی متفاوت با زمان عیسی مسیح (ع) شیوه‌ی ایشان را تکرار کنند. دعوت به صلح و دوستی ابزار مختلف دارد، گاهی با عدم خشونت است، و گاهی با جنگیدن در برابر آنها که مانع صلح و دوستی هستند. نفی مطلق جنگ افسانه ای است که حتی تاریخ سراسر جنگِ مسیحیت چه در قرون وسطی چه در دوران معاصر خلاف آن است.
۶. دفاع در مقابل متجاوز مسلح، مبارزه رهایی بخش برای آزاد کردن مردمِ در بند اخلاقی ترین راه رسیدن به صلح پایدار است.
۷. شما حتی اگر به کورش هخامنشی هم اقتدا کنید، رها کردن یهودیان بابل جز در جنگی تمام عیار بدست نیامد!
موفق باشید
محسن کدیور