کلام الله یا دست نوشته‌ی بشری؟

پرسش:
با چه ادله ای می توان گفت که کتب دینی دست نوشته بشری نیست واز عالم غیب آمده است؟

 

پاسخ:
اگر کتب دینی دست نوشته‌ی بشری باشند دلیلی بر تقدم کتاب دینی بر دیگر کتابهای بشری نیست.
رکن اسلام الهی بودن قرآن است، اگر انسانی که مدعی پیامبری است حامل پیام خداوند نباشد نقض غرض خواهد بود
ایمان دینی یعنی پذیرفتن الهی بودن پیام پیامبر آن دین و آسمانی بودن کتاب آن دین.
معاصران پیامبر با معجزات او باور کرده اند که او با غیب مرتبط است و حامل پیام الهی است.
در حقیقت باور دینی با تصدیق ادعای پیامبر آغاز می شود، در مورد اسلام محمد بن عبدالله (ص) ادعا کرده است که قرآن کلام الهی است، مسلمانان ادعای محمد امین را باور کرده به او ایمان آورده اند.
امی بودن ایشان (نداشتن سواد خواندن و نوشتن) از یک سو و ادله‌ی متعدد درون متنی ادعای الهی بودن قرآن را اثبات می کند.
اگر کسی مسلمان نباشد و «ایمان» نداشته باشد این ادله برای او کارساز نخواهد بود.
اما مسلمانی که در الهی بودن متن تردید کرده ، تردیدش علل و ادله ای می تواند داشته باشد، علل مجموعه عوامل بیرونی است که وی را به چنین نتیجه ای رسانده است، ادله غالبا با شبهاتی که منتقدان اسلام و قرآن مطرح کرده اند مشترک است یا شبهاتهایی دارد. می باید آن علل را رفع و آن دلایل را پاسخ دارد تا ایمان اسلامی حفظ شود. در آینده در این زمینه بیشتر خواهم نوشت.
موفق باشید
محسن کدیور