عبادات و مناسک تعبدی است

پرسش:  در مصحف شریف وضوء امری مشخص است. می فرماید: هنگامی که برای نماز آماده می شوید صورتها را بشویید و دستهایتان را تا ارنج و …. . آنچه ظاهر است وضوء طهارت ظاهری و جسمانی را حاصل می کند و برای طهارت معنوی و نفس بایست دست به اموری دیگر زد که آن ها نیز در کتاب حق آمده است. شیعه می گوید احکام دائر مدار عقل هستند. بفرمایید ارتباط عقلانی میان حدث و بطلان وضوء چیست؟ آیا بطلان و ضوء با حدث و نیاز تجدید وضوء مشقت و سختی نیست و آیا این خلاف سهولت و آسان بودن احکام در شریعت اسلام نیست؟ اگر بگوییم دلیل عقلانی این مورد را نمی دانیم پس چرا به آن عمل می کنیم؟ خداوند ما را بازداشت از عمل کردن به آنچه به آن علم نداریم!

پاسخ:  احکام دائر مدار حکمت است ، عقل آدمی برخی از این حکمتها را درک می کند، نه همه آنها را. در جزئیات عبادات و مناسک مدعی شناخت عقلانی کامل نیستیم، اینکه تعداد نمازهای واجب پنج است و تعداد رکعات هر یک و اینکه یک ماه باید روزه گرفت آن هم در ماه رمضان و از طلوع فجر تا مغرب و در حج چه باید کرد را کدام عقل آدمی تشخیص می دهد!؟ در عبادات و مناسک به آنچه خدا و رسولش فرمان داده اند باید عمل کرد. گمانه زنی از این زمره که بطلان وضو با حدث مشقت است و این خلاف شریعت سهله است مسموع نیست. نهی از تبعیت به غیر علم (اسراء ۳۶) در جایی است که امکان علم و اطلاع باشد، در عبادات و مناسک چنین امکانی نیست، لذا از شمول این آیه یقینا خارج است