مأموران فاسد در صدر اسلام و اکنون

پرسش:
بعضی از روحانیون طرفدار حکومت در برابر انتقادات می گویند در حکومت پیامبر و امیرالمومنین علی علیه السلام نیز مفاسدی وجود داشته است و قضایایی مثل خالد بن ولید و والی بصره و فارس و… نیز نقل می کند در برابر این جسارت به ساخت امیرالمومنین چه پاسخی می توان داد؟

 

پاسخ:
الف. رسول خدا (ص) به نص قرآن بشری مثل دیگر آدمیان بوده که به وی وحی می شده است. سیاست ورزی ایشان غیر از آنچه به تعلیم خاص الهی صورت می گرفته بشری بوده است. کارگزاران ایشان نیز انسانهای جایزالخطایی بوده اند. سیاست ورزی ائمه (ع) نیز بشری بوده است.

ب. در میان کارگزاران پیامبر و نیز ائمه افرادی خطاکار یافت می شده اند.  ما به محض اطلاع پیامبر یا امام علی از وقوع فساد توسط یکی از کارگزاران پس از تحقیق و یقین به تخلف مامور حکومتی وی مجازات می شده و از سمت خود عزل می شده اند.
ج. در حکومتهای منتسب به دین از جمله حکومت ولایی برخی از ماموران فاسد دانه درشت نه تنها عزل و مجازات نشده و تنزل مقام نیافته اند بلکه ارتقای مقام یافته تشویق شده اند!
د. تخلف خالد بن ولید و ابقای وی در زمان خلیفه‌ی اول ابوبکر بن ابی قحافه صورت گرفته است نه در زمان پیامبر یا امام علی. خالد در زمان خلیفه‌ی دوم عمر بن خطاب از مقامش عزل شد. والیان خطاکار در زمان امام علی همگی پس از تحقیق و اتبات تخلف عزل و مجازات شده اند.
نتیجه: قیاس روش زمامداری در حکومت ولایی با زمامداری نبوی و علوی قیاس مع الفارق است.
موفق باشید
محسن کدیور