دیه، ارث و حق زنان در زمان طلاق

پرسش: چرا دیه مرد و زن یکی نیست؟ چرا باید دختر نصف پسر خانواده ارث ببرد؟ آیا در زمان طلاق چیزی به زن تعلق نمی گیرد؟
پاسخ:
الف. تفاوت دیه‌ی زن و مرد مستند قرآنی ندارد. مستندات روایی آن متناسب با فرهنگ خاص حجاز در زمان اولیاء دین بوده است، با توجه به تغییر شرائط زمانه از جمله تغییر وضعیت فرهنگی و اجتماعی بانوان استناد به اینگونه احادیث صحیح نیست.
ب. در مورد ارث در مواردی سهم الارث بانوان نصف مردان است. اما در کنار ارث کمتر زنان در صورت ازدواج از نفقه و مهریه برخوردارند. اگر قرار است ارث مساوی باشد، نفقه و مهریه نیز حذف خواهد شد که معلوم نیست به نفع بانوان در بسیاری نقاط جهان باشد.
بانوان در برابر کارهایی که در خانه انجام می دهند مستحق اجرت هستند. در زمان طلاق این خدمات می باید محاسبه شود. در صورت محاسبه در زندگیهای متعارف خاورمیانه اکثر مردان مدیون همسرانشان خواهند بود.
موفق باشید.
محسن کدیور