اعمال ام داوود در ماه رجب

پرسش: لطفا بفرمائید کہ عمل ام داوود گرچہ بصورت یک داستان نقل شدہ است کہ در آن امام صادق (ع) بہ مادر داوود توصیہ می کند کہ فلان دعا را بخواند، اما چرا ما این را بعنوان اعمال ام داوود انجام می دھیم۔ و این عمل از چہ زمانی رائج شدہ است؟

پاسخ:
هر یک از ادعیه نامی دارند برخی به نام راوی آن شناخته می شوند همانند دعای کمیل یا دعای ابوحمزه. دعاهای معتبر از پیامبر یا ائمه روایت شده اند. اعمال ام داود نیز دعا و اعمالی است که امام جعفر صادق (ع) به مادر رضاعی خود ام داود (ام خالد بربریه) مادر داود بن حسن بن حسن بی علی بن ابی طالب (ع) از بانوان علویه‌ی صالحه‌ی فاضله تعلیم داده است و یکی از روات آن امام موسی بن جعفر (ع) است. این ادعیه در اعمال نیمه‌ی رجب در معتبرترین کتب دعایی شیعه همانند مصباح المتهجد شیخ طوسی (متوفی ۴۶۰) و اقبال الاعمال سید بن طاووس (م ۶۶۴) نقل شده است و مضمون آن توحیدی است و ظاهرا از اواخر قرن دوم هجری در میان شیعیان رایج شده است.
موفق باشید.
محسن کدیور