بهتان مطلقا حرام است

پرسش: آیا بهتان زدن به دیگران برای اثبات عقیده خود شرعا مجاز است؟

پاسخ: بهتان زدن «مطلقا» حرام است. بهتان و افترا از شعب کذب و از مصادیق ظلم و از قبایح عقلی است که شرع نیز آنرا مطلقا ممنوع کرده است.
موفق باشید.