حضور یا عدم حضور در انتخابات تقلیدبردار نیست

پرسش: در نظام انتخاباتي ايران، شركت در انتخابات به لحاظ شرعي حق است يا تكليف؟ در صورت عدم شركت در انتخابات عقوبت الهي متوجه اشخاص مي شود يا خير؟ در صورت انداختن رأي سفيد در صندوق بدون تحقيق تفصيلي در مورد  نامزدها، آيا اين كار مسئوليت شرعي بدنبال خواهد داشت؟ در صورت تكليف بودن شركت در انتخابات، آيا ضرورت دارد نام شخصي در برگه رأي نوشته شود يا به صرف شركت در انتخابات مسئوليت شرعي برداشته مي شود؟

پاسخ: شرکت در انتخابات از حقوق شهروندی است. هر فردی به تشخیص خود هرگونه مناسب بداند از این حق استفاده می کند (رای دادن، رای ندادن، رای سفید دادن). صدور احکام شرعی از سوی مفتیان در این زمینه برای کسی تکلیف شرعی ایجاد نمی کند چرا که مسئله تقلیدبردار نیست و شناخت موضوع به عهده خورد مکلف است.