چاه جمکران

پرسش:  نظر شما راجع به جمکران و چاه آن چیست؟ آیا صحت دارد و اینکه آیا خود شما به آن اعتقاد دارید؟

 
پاسخ:

فضائل منسوب به مسجد جمکران و بناهای مرتبط با آن از جمله چاه آن فاقد هرگونه مستند معتبر است و از جمله خرافات دینی محسوب می شود.
موفق باشید.