سیاه پوستان و زنان و کارگزاران عهد نبوی

سوال من راجع به کارگزاران پیامبر اکرم است:
آیا زنان یا سیاه پوستان هم در میان کارگزاران یا فرستادگان ایشان به مناطق مختلف دیده می شوند؟
پاسخ:

الف. بسیاری از کارگزان پیامبر (ص) از مردم محلی و از رنگین پوستان بوده اند. مؤذن – سخنگوی – پیامبر (ص) بلال حبشی یک سیاه پوست بوده است.

ب. در آن دوران بانوان سمت دیوانی نداشته اند اما منزلتی که خدیجه کبری، فاطمه‌ی زهرا، عایشه بنت ابوبکر و بانوان مهاجر و انصار داشته اند نشان از ارتقای مقام زن در عصر نبوی است.
موفق باشید.