کارگزاران عهد علوی و زیاد بن ابیه

پرسش: آیا صحیح است که علی بن ابی طالب حتی از زیاد بن ابیه نیز به سبب خط خوش وی استفاده نموده و به او مسئولیت دیوانی هم اعطا نموده است؟ به زعم شما چنین سخنی موثق است؟ و اگر هست در کدام منابع مندرج است؟

 

پاسخ:
مورخین بیش از پنجاه نفر را به عنوان کارگزاران زمان امام علی (ع) ذکر کرده اند. نام زیاد بن ابیه به عنوان یکی از کارگزاران فارس در میان آنهاست. زیاد (متولد سال اول هجری و متوفی سال ۵۳) در سال ۳۹ هجری یعنی سال آخر خلافت امام علی بعد از امتناع مردم فارس از پرداخت مالیات و اخراج سهل بن حنیف عامل امام برای بازگردادن آرامش در منطقه صورت گرفت. زیاد را یکی از چهار فرد باهوش عرب شمرده اند و اتفاقا وی در ماموریت خود موفق بوده است. وی با مردم به مدارا و نرمش رفتار کرد و آرامش و امنیت و رضایت را در منطقه مسلط کرد. زیاد بن ابیه پس از صلح امام حسن (ع) به معاویه پیوست و از جانب او برادر خوانده شد و والی عراق گردید و در زمان یزید بن معاویه کرد آنچه کرد. هیچ دلیلی در دست نیست که نامبرده از ابتدا فرد خبیثی بوده است. بعلاوه سیاست و مدیریت ائمه امری بشری بوده است. ماجرای کارگزاری زیاد بن ابیه در کتب الفتوح، البدایة والنهایة و تایخ طبری ذکر شده است.
موفق باشید.