بی اعتباری آثار شجاع الدین شفا درباره‌ی اسلام

پرسش: مطالعاتی در تاریخ اسلام انجام دادم .کتابهایی را از شجاع الدین شفا خواندم . بعد از خواندن آن چند مساله ذهن مرا بشدت بخود مشغول کرد…..

 
پاسخ:

اولا آقای شجاع الدین شفا طراح تغییر تقویم ایران از هجری به شاهنشاهی، طراح جشنهای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی و نویسنده‌ی کتاب به سوی تمدن بزرگ است که به نام محمد رضا پهلوی منتشر شده است.
ثانیا ایشان آنچه را به منابع اسلامی نسبت داده «تحریف» کرده است یعنی جملاتی را از منقولات حذف و در عوض جملاتی را به آنها افزوده است.
مهدی چهل تنی کتاب تولدی دیگر شفا را با عنوان هزار تقلب دیگر نقد کرده و مواضع تحریف شده در منقولات شفا را عیان کرده است.
مواردی که از شجاع الدین شفا درباره‌ی تاریخ اسلام نقل می شود بدون مراجعه مستقیم به منابع اصلی قابل پذیرش نیست.
در مورد تاریخ اسلام کلیه کتب سید جعفر شهیدی یا اکثر کتب عبدالحسین زرین کوب  را مطالعه فرمایید.
موفق باشید.

۹ مرداد ۱۳۹۲