خمس و پس انداز تأمین آتیه‌ی فرزندان

پرسش: من مادر دو دختر هستم و از درآمد ماهانه ام چیزی برای تامین آینده فرزندانم پس انداز می کنم. آیا سر سال این پس انداز مشول خمس است؟

 
پاسخ:

پس انداز در حد متعارف برای تامین آینده‌ی فرزندان مشمول خمس نیست.
موفق باشید.

۱۱ مرداد ۱۳۹۲