شرط صحت روزه‌ی بانوان

پرسش: اولا اگر خانمی چند ساعت مانده به افطار متوجه شود که دچار عادت ماهانه شده آیا باید روزه آن روز را قضا کند؟ در حالی که یک مرد در صورت جنب شدن (احتلام) می تواند غسل کرده و روزه خود را ادامه دهد! دلیل را غیر ارادی بودن این امر دانسته اند!
ثانیا سوال مهمتر اینکه به نظر شما چرا یک خانم باید قضای روزه‌های دوران قاعدگی یا بارداری را به جا بیاورد؟ این امور هم کاملا طبیعی و غیر ارادی است!
ملاحظه می کنید باز هم تبعیض جنسیتی به ضر ما خانمها در احکام!

 
پاسخ:
الف. شرط صحت روزه‌ی زن پاک بودن از حیض و نفاس در تمام طول روز است.
ب. استمناء از مبطلات روزه‌ی مرد است، اما احتلام  (خروج منی غیر اختیاری) مبطل روزه شمرده نشده است.
ج. دلیل هر دو روایاتی معتبر از پیامبر (ص) است.
د. همچنانکه دلیل قضای روزه‌ی حائض و نفساء (عادت ماهانه و خون دوران بارداری و زایمان) پس از پاک شدن روایات متعبر از پیامبر (ص) است.
و. طبیعی بودن یا ارادی نبودن دو حکم بانوان برداشتی شخصی است، نه مفاد حکم شرعی.
ز. عبادات تعبدی و توقیفی هستند نه تعقلی. قیاس در احکام فقهی باطل است. اینکه احتلام غیر ارادی مرد مبطل روزه نیست اما حیض ونفاس غیرارادی زن هست، یا نماز حائض  و نفساء قضا ندارد اما روزه آنها قضا دارد قیاس باطل است.
ح. به این نکات زمانی امکان استناد بود که ما به فلسفه احکام دسترسی داشتیم. عقل آدمی از دستیابی به جزئیات احکام عبادات ناتوان است.
ط. حمل این تفاوتها بر تبعیض جنسیتی کردن نیز نادرست است.
موفق باشید.
۲۱ مرداد ۱۳۹۲