بت شکنی، توهین به مقدسات مشرکان!؟

پرسش: یکی از انتقاداتی که از پیامبر اسلام می شود این است که پیامبر به مقدسات مشرکان بی احترامی کرده و آن ها را شکسته است. چه توضیحی برای این کار پیامبر وجود دارد؟ آیا این کار پیامبر توهین به مقدسات مشرکان نبوده؟ متاسفانه این موضوع دست آویز اسلامستیزها برای توهین به مقدسات اسلامی می شود.

 
پاسخ:

مشرکان خانه توحید را تصرف کرده و آنرا با بتهایشان پر کرده بودند. اخراج غاصبان از خانه خدا و پاکسازی آن دفاع شخصی است که اخلاقا امری ممدوح است. ثانیا زمانی که مقدسات کسانی اضرار قطعی به نوع انسان باشد مبارزه با آن مجاز بلکه الزامی است. قرآن کریم مکررا و صریحا شرک و بت پرستی را مضر به حال نوع انسان و بزرگترین خطر برای وی اعلام کرده است. اقدام پیامبر چیزی جز عمل به فرمان الهی نبوده است. ثالثا پیامبر و دیگر مسلمانان هرگز مجاز به دشنام حتی به خدایان مشرکان نبوده و نیستند. شکستن بت مشرکان وظیفه شرعی هر مسلمانی از جمله پیامبر است. اگر کسی بت شکنی را توهین تلقی می کند با کسی تعارف نداریم . عمل به دستورات مسلم وحی الهی (توحید) معتبرتر از اصولی از قبیل عدم جواز بی احترامی به مقدسات قطعا باطل افراد است.

موفق باشید.

۲۷ مرداد ۱۳۹۲