مخالفت با استخاره

پرسش: بنده در شرف ازدواج با آقائی هستم که حدود یک سال است که با هم آشناییم. زمانی که خانواده ها در حال مذاکره بودند به شدت هردویمان نگران بودیم. شب قبل از دیدار بس که اضطرار داشتم گفتم بروم و قرآن را برای ازدواجمان باز کنم که شاید با خواندن آیاتش دلم آرام گیرد. اما بد آمد. سه بار بد آمد و به شدت شوکه شدم. قبلا همه اش خوب آمده بود. خانواده ها موافقت کردند اما من به واسطه این استخاره دل شوره گرفته ام. آیا این ازدواج بد است؟

 
پاسخ:
الف. استخاره فاقد هرگونه حجیت دینی است و صرفا برای خروج از دودلی و تردید است و در جایی که انسان تصمیمش را خردمندانه و با مشورت گرفته هیچ موضوعیتی ندارد.
ب. بد به دلتان راه ندهید. این استخاره بی موقع را فراموش کنید. صدقه ای در راه خدا بدهید با توکل زندگی مشترکتان با خیر و خوشی آغاز کنید.
ج. در زندگی مومنانه استخاره نقشی ندارد. هرچه هست توکل و تدبیر است.

۱۰ شهریور ۱۳۹۲