پاسخ سلام در پیامک و ایمیل

پرسش: همانگونه که می دانیم پاسخ سلام، واجب است. آیا این حکم شامل سلام هایی از طریق پیامک یا ایمیل رد و بدل می کنیم هم می شود؟
پاسخ:
بله. شفاهی و کتبی بودن سلام تاثیری در حکم وجوب جواب ندارد، اگر گوینده قصد جدی سلام داشته باشد.
پرسش: اکنون نزد برخی افراد شایع است که در پاسخ سلام هایی که از طریق پیامک دریافت می کنند، نمی نویسند «سلام» و به جای آن تنها به نوشتن حرف «س» اکتفا می کنند. آیا این میزان به عنوان پاسخ کفایت می کند و فرد آن واجب را به جای آورده است یا خیر؟
پاسخ:
خیر. پاسخ سلام سین نیست، سلام است.

۱۱ شهریور ۱۳۹۲