ادله تاخیر در اجابت دعا

پرسش: چرا خدا اصلا ىه لحظه به من گوش  نمىده؟ گاهى خودم را مقاىسه که مى کنم بابقىه  مى بىنم من هرکار خدا گفته انجام دادم اما خىلىها حتا واسشون مهمم نبوده اون کارا و مسخره مىدونستنش. پس چرا اون بقىه تا ىه چىزى مىخوان خدا مىده بهشون اما من  واسه ىه چىز کوچک مدتهاست دارم التماس مىکنم. من خسته شدم از خدام. دلم ازش گرفته!

 
پاسخ:
خدا حرف همه‌ی بندگانش را می شنود، دعای همه‌ی آنها را مستجاب می کند اما زمانی که به خیر و مصلحت آنها باشد. بسیاری اوقات ما اشتباها چیزی را می طلبیم که بعدا می فهمیم به ضرر خودمان بوده است. گاهی افراد مختلف دعاهای متعارض در حق هم می کنند، گاهی خدا دوست دارد برای ساخته شدن ما اجابت دعاها به تاخیر بیفتد، گاهی تاخیر در اجابت دعاها به دلیل گناهان خودمان است، از کجا خبر داریم که خدا دعاهای دیگران را سریعا اجابت کرده اما دعای ما را نه. خدا وعده داده است حتما حتما حتما دعاهای ما را اجابت می کند. در صادق بودن خدا تردید نکنیم.

۱۴ شهریور ۱۳۹۲