شاهدان طلاق

سوال ۱ . آیا اساسا حضور دو شاهد در طلاق لازم است

پاسخ: در مذهب اهل بیت از شرائط صحت طلاق حضور دو شاهد عادل است.

 
سوال ۲ . آیا حتما باید عادل باشند

پاسخ: مراد از عدالت عدم اشتهار به فسق است. همین که ظاهرالصلاح باشد کفایت می کند.

 
سوال ۳ . در صورتی که دو شاهد حتما باید عادل باشند ، چنانچه مردی بخواهد با خانم مطلقه ای ازدواج  کند که نمیداند واقعا آیا صیغه طلاق در حضور دو شاهد عادل جاری شده یا خیر تکلیف چیست و یا مثلا خانم بگوید صیغه طلاق در حضور پدرم و یک همراه توسط همسرم جاری شده است که ما یقین به عادل شرعی بودن آن ها نداریم

پاسخ: اگر یقین به فسق شهود نباشد طلاق صحیح بوده است.
۱۳ آبان ۱۳۹۲