قصاص قاتل نوجوان

پرسش ۱: برخی از کسانی که قصاص نفس می شوند کسانی هستند که در نوجوانی یا شاید کودکی مرتکب قتل شده اند. با توجه به کامل نبودن عقل در کودکی یا نوجوانی آیا اعدام این قبیل افراد مجاز است؟

پاسخ:
الف. اگر قاتل نابالغ باشد قصاص در حق وی جاری نمی شود، بر عاقله‌ی وی پرداخت دیه به اولیاء دم واجب است. به زبان ساده تر فرد نابالغ  بعد از رسیدن به سن بلوغ به جرم قتل اعدام نمی شود، بلکه بر ولی او پرداخت دیه‌ي مقتول واجب است.
ب. مشکل در مورد قاتل بالغ کمتر از ۱۸ سال است. به بیان دیگر آیا بلوغ جنسی ملاک تحمل مجارات است یا بلوغ جزائی و جنایی ۱۸ سال است؟ یقینا بلوغ جزائی و کیفری بیش از بلوغ جنسی است و عرفا جوان کمتر از ۱۸ سال قابل  کیفر بویژه اعدام نیست.

پرسش ۲: در خصوص قصاص اعضاء، آیا در حکم قطع عضوی که به طور غیر عمد صورت گرفته با قطع عضوی که از روی عمد انجام شده تفاوتی وجود دارد؟

پاسخ: شرط قصاص اعم از نفس و عضو جنایت عمدی است. جنایت غیرعمدی چه در نفس و چه در عضو قصاص ندارد و امر دائر بین دیه و عفو است.
۱۵ آبان ۱۳۹۲