برده داری در جهان معاصر

بنده مقاله مسأله برده داری در اسلام معاصر را خواندم. مقاله بسیار جالبی بود و این موضوع را از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار داده بود. در انتهای مقاله، نفی مساله برده داری با توجه به دلایل ذکر شده نتیجه گیری شده بود، لکن توضیحات بیشتری در مورد نحوه پیاده سازی و تأثیرات آن در جامعه بشری بیان نشده بود.
حال سوال بنده این است که نفی این مساله آیا به معنی تعطیلی کامل احکام در این موضوع است؟
پاسخ:

مراد من لزوم تعطیل کامل احکام برده داری در زمان ما بوده است.
پرسش ۲:

اینکه خرید و فروش انسان یا همان موضوع برده داری در این زمان عادلانه و عقلایی به نظر نمی رسد، سخن درستی است. لکن نمی توان وجود برده و برده داری را حتی در این زمان علی رغم تمامی تلاش های بین اللملی انجام شده نادیده گرفت. آیا با نفی برده داری، احکام مربوط به این گروه از انسان ها را تعطیل خواهیم کرد؟ به طور خاص، اگر جایی برده ای بود، آیا می توان آن را تنها به قصد آزادسازیش خرید؟
پاسخ:

اگر امحاء مطلق برده داری از توان ما خارج باشد، وظیفه داریم با خرید برده ها آنها آزاد کنیم.
پرسش ۳:

آیا نفی برده داری تنها به این معناست که جلو برده سازی گرفته شود؟! یعنی با علل به وجود آمدن بردگی برخورد نفیی شود نه با احکام دیگر آن؟ هر چند شاید با توجه به تغییر جوامع بتوان در سایر احکام برده داری هم محدودیت های بیشتری قرار داد، به طور مثال حق کسب مال و یا حق ازدواج را برای برده قایل شد.
پاسخ:

مراد من ممانعت از برده سازی و نفی احکام آن همزمان است.

۲۶ آبان ۱۳۹۲