دلیل حجیت قرآن، احادیث پیامبر و ائمه

پرسش: آنطور که متوجه شدم قرآن و احادیث قدسی را برمبنای وحیانی بودنشان می پذیریم، می خواستم بدانم حجیت احادیث غیرقدسی منقلول از پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (به غیراز آنچه که این بزرگواران از نبی اکرم (ص) نقل میکنند) به چه واسطه ایست؟

 
پاسخ:
حجیت قرآن مبتنی بر ایمان به نبوت محمد بن عبدالله و صداقت و امانت داری ایشان و تصریح رسول الله به کلام الله بودن قرآن است.
حدیث قدسی و غیرقدسی در حجیت تفاوتی ندارند، اعتبار هر دو در گرو اثبات صحت سند آنهاست.
پذیرش سخن پیامبر اعم از اینکه در حضور ایشان باشیم یا با حدیث معتبر مطلبی را از ایشان بشنویم در گرو ایمان به نبوت ایشان است. یعنی چون گوینده رسول خداست به سخنان وی اعتنا می شود.
علاوه بر ان در قرآن کریم در آیات متعددی مسلمانان به اطاعت از پیامبر امر شده اند، یا ایشان معلم کتاب و حکمت خوانده شده اند. یا از مخالفت با اوامر پیامبر نهی شده اند. مجموعه‌ی این آیات پشتوانه محکمی برای حجیت احادیث معتبر منقول از رسول خداست.
اعتبار قول و فعل ائمه چه در محضرشان باشیم چه از طریق حدیث معتبر اقوالشان را بشنویم از منظر شیعی این است که باور کرده باشیم ایشان سومین منبع دینی (پس از قرآن و سنت نبوی) هستند. دیدگاه رایج شیعی ائمه را همانند پیامبر دارای علم لدنی و ملکه‌ی عصمت و منصوب و منصوص الهی می داند. بر اساس نظریه‌ی علمای ابرار علی بن ابی طالب باب علم نبی و دست پرورده‌ی رسول خداست و آنچه به نام دین گفته است دروس وی از تعالیم نبوی است و وی اعلم امت به تعالیم نبوی است و این آراء را در مصحف علی مکتوب کرده و این کتاب منبع علم ائمه‌ی اهل بیت بعد از ایشان هستند. ما به عنوان شیعه باور کرده ایم که ائمه در حوزه‌ی دین بازگو کننده‌ی تعالیم ائمه به نقل یا استنباط خود هستند. تشیع یعنی این نقل یا استنباط ائمه را منبع سوم دین دانستن. دلیل این قول روایات منقول از پیامبر در شأن علی (ع) و دلیل نصب هر امام توسط امام قبل از خود است.
سئوال دوم با چه توجیهی این احادیث تقریبا هم عرض قرآن و احادیث قدسی هستند وقتی که برسر مضمون یا کلام بودن وحی بر پیامبر اکرم (ص) اینقدر حساسیت است (بعبارت دیگر فکر میکنم تاکید بر روی کلام بودن وحی، حجیت احادیث را مخدوش می کند)؟
پاسخ:

هیچ منبع دینی مطلقا هم عرض قرآن کریم نیست. کلام الله مجید منبع منحصر به فرد اول اسلام است.
منبع دوم دین در درجه‌ی پائین تر سنت معتبر رسول الله (اعم از احادیث قدسی و غیرقدسی) است.
منبع سوم دین برای شیعیان در درجه‌ي پائین تر از کلام الله و سنت رسول الله تعالیم ائمه‌ی اهل بیت است.
موفق باشید.

۱۴ دی ۱۳۹۲