بهترين نوع زندگي

پرسش: بهترين نوع زندگي چيست و چگونه حاصل ميشود؟

 

پاسخ:
بهترین زندگی آن زندگی است که سعادت دنیا و آخرت را نصیب انسان کند.
برای دستیابی به سعادت دنیا و آخرت سه بزرگراه هست: عقل، دل و دین.
فلسفه، عرفان، کتاب و سنت منابع اصلی در این راه هستند و هر یک جزئیات فراوانی در این زمینه ارائه کرده اند.
موفق باشید.

۱۶ دی ۱۳۹۲