عرف و قوانین دینی

پرسشها:
به نظر شما راهکار القاء یک رفتار یا فرهنگی خاص مثلا حجاب در یک حکومت دینی چیست؟
جایگاه عرف در در حکومت دینی چیست در تقابل میان عرف غالب و قوانین دینی کدام یک میبایست حاکم گردد؟

 
پاسخ:
راهی جز اقناع فرهنگی وجود ندارد. با زور مقررات اجباری و مجازات قانونی نمی توان احکام دینی را گسترش داد. زور و اجبار ریاکاری را گسترش می دهد اما به تعمیم ایمان نمی نجامد.
در جامعه ای که اکثریت آن را دینداران تشکیل می دهند زمامداران موظفند به عرف غالب جامعه احترام بگذارند. اگر اکثریت جامعه به یکی از احکام شرعی پشت کرده اجبار آنها به آن حکم صحیح نیست. می باید عالمان دین فعالیت فرهنگی کنند تا اقبال اکثریت را به آن حکم جلب کنند.

موفق باشید

۳۰ دی ۱۳۹۲