بی اعتباری گزارش طبری درباره‌ی ام قرفه

پرسش: آیا امکان دارد درمورد صحت یا عدم صحت روایت مربوط به شقه کردن ام قرفه توسط صحابه پیامبر (زید بن حارثه) که گویا در تاریخ طبری و در سیره رسول ابن اسحاق نقل شده است توضیح دهید. به نظر با آنچه که از اسلام در ذهن داشتیم،  که حتی در ذبح بر زجرنکشیدن حیوان تاکید دارد، در تناقض است.

 
پاسخ:
مطلب مذکور خلاف واقع است. مطالب موجود در کتب سیره حدیث نیستند، نقلهای تاریخی هستند که با موازین علم تاریخ باید ارزیابی شوند. سیره ابن اسحاق که منبع تاریخ طبری است در امور غیرمسلمانان کتاب قابل اعتمادی نیست و به گزارشهای دشمنان اسلام اتکا کرده است.
روایات موجود در باره ام قرفه در کتب حدیث از جمله در کتب کنزالعمال، دلائل ابی نعیم، فتح الباری، مبسوط سرخسی  و سیر اعلام النبلاء به کلی با داستان موجود در سیره ابن اسحاق تفاوت دارد. این فرد در اعلام جنگ بر علیه مسلمین کشته شده است.
در اسلام چنین مجازاتی مطلقا برای هیچ جرمی وجود ندارد. این مجازات خلاف مسلمات اسلامی است و قطعا از اصحاب پیامبر سر نزده است. مطلب منقول در سیره و تاریخ طبری از جمله اسرائیلیات (جعلیات) شمرده می شود.

موفق باشید.
۳ بهمن ۱۳۹۲