ادعیه‌ی مأثور

۱- چرا کتاب مصباح المتهجد را موثق ترین کتاب دعایی می دانید؟

 
پاسخ: به همان دلیل که شرایع مهمترین کتاب فقه و شفا مهمترین کتاب فلسفه است! شیخ طوسی شیخ الطایفه است و تالیفات او در فقه و کلام و رجال و تفسیر و حدیث و دعا معتبرترین آثار طراز اول شیعی است.

 

۲- تسامح در ادله سنن را قبول دارید؟

 
پاسخ: خیر. این قاعده فاقد دلیل معتبر است.

 

۳- در جواز قرائت ادعیه ماثور بودن را واجب می دانید؟

 
پاسخ: در صورتی که ادعیه غیرمأثور با تعالیم اساسی قران و سنت معتبر پیامبر و ائمه در تعارض باشد خواندن آنها را مجاز نیست. اگر دعای غیرماثور تعارضی با تعالیم اسلامی ندارد خواندن آنها بلامانع است.

موفق باشید.

۵ بهمن ۱۳۹۲