نصب الهی ائمه؟

پرسش: ایا همانطوریکه پیامبران از طرف خداوند به نبوت ورسالت برگزیده شده اند امامان ما شیعیان نیز از سوی خداوند بر گزیده شده اند ؟
پاسخ:
شیعیان سنتی بر این باورند که ائمه‌ی اثنی عشر همانند انبیا و رسل الهی از جانب خداوند به امامت منصوب شده اند.
در نظریه‌ی علمای ابرار امام علی توسط پیامبر خدا به امامت منصوب و منصوص است و هر امامی منصوب و منصوص از جانب امام قبلی است. ادله‌ی نصب ائمه از جانب خداوند تمام به نظر نمی رسد.
موفق باشید.

۱۲ بهمن ۱۳۹۲