منابع تاریخی درباره‌ی پیامبر

پرسش: این جانب چندی پیش مقاله ای درباب بررسی تاریخی حضرت محمد مطالعه کردم. در این مقاله بر اساس اقوال مختلفه بیان می کرد اگر با دید تجدید نظری به تاریخ نگاه کنیم (در مقابل دید سنت گرا) متوجه می شویم هیچ منبع تاریخی
معاصری برای حضرت محمد موجود نیست و قدیمی ترین کتاب ذکر کننده نام ایشان تاریخ طبری بوده که بیش از صد سال پس از محمد (ص) منتشر شده است. هر چه که می اندیشم و به تواریخ رجوع می کنم هیچ دلیل منطقیی برای حل این معضل یافت نمی کنم و دروغ چرا که من نیز در این بحر تشکیک شناورم. می خواستم جوابی به این مسئله مطروحه دهید.

 
پاسخ:
۱. قدیمی ترین و معتبرترین منبع تاریخی مرتبط با حیات محمد بن عبدالله (ص) قرآن کریم است.
۲. تاریخ طبری در اواخر قرن سوم هجری نوشته شده و قدیمی ترین منبع تاریخی زندگانی پیامبر نیست.
۳. کتب حدیث از نیمه قرن سوم مقدم بر تاریخ طبری هستند.
۴. قدیمی ترین سیره پیامبر سیره ابن اسحاق متعلق به نیمه قرن دوم است. این کتاب در دو کتاب سیره ابن هشام و تاریخ طبری (هردو متعلق به قرن سوم) به دست ما رسیده است.
۵. منبع غیرقابل انکار دیگر اشعار در وصف یا درباره پیامبر است. این اشعار از معاصرین پیامبر به بعد در دست است از قبیل حسان بن ثابت، حمیری، فرزدق و غیره.
۶. در مقایسه با دیگر پیامبران و دیگر وقایع تاریخی پیامبر اسلام یکی از مستندترین شخصیتهای تاریخ است.
۷. فرهنگ و تمدن اسلامی که بیش از سه قرن بزرگترین قدرت دنیا بوده است که قابل انکار نیست.
تحقیقات علیه و له پیامبر در زبانهای اروپائی الی ماشاء الله است. محققانی می کوشند ایشان را زیر سوال ببرند، و محققان دیگری بی اعتباری تحقیقات آنها را نشان می دهند.
راستی اگر مورخی حقیقتی را ننوشت یا دیرتر نوشت معنایش عدم وقوع آن حقیقت است؟ فکر نمی کنید این دید خیلی پوزیتیویستی باشد؟
یعنی فکر می کنید دین و پیامبرمان اینقدر بی پایه است که با یک مقاله برباد رود!؟

موفق باشید.

۳۰ بهمن ۱۳۹۲