سبّ النبی در زمان مستی

پرسش: مسلمانی در یک مهمانی خصوصی در حالت مستی به پیامبر (ص) اهانت کرده و به اعدام محکوم شده  و در انتظار اجرای حکم است. آیا این حکم عادلانه است؟
پاسخ:
۱.  فرد مست به دلیل زوال موقت عقل مکلف محسوب نمی شود تا به واسطه‌ی قول باطل زمان مستی مستحق مجازات سابّ النبی باشد.
۲. مطابق موازین فقه سنتی بر وی حد شرب خمر جاری می شود.
۳. در رساله نقد مجازات مرتد و سابّ النبی  مفصلا و مستندا اثبات کرده ام مجازات اعدام مرتد و ساب النبی منتفی است.

موفق باشید.

۲ اسفند ۱۳۹۲