یوگا و توحید

پرسش: من به کلاس یوگا می روم . برخی دوستانم مرا به دلایل دینی نهی می کنند. با توجه به ربط یوگا با ادیانی از قبیل هندوئیسم و بودیسم آیا ارتکاب آن برای یک مسلمان اشکالی دارد؟

 
پاسخ:
در حدود چهار دهه‌ی اخیر سه رویکرد به یوگا قابل شناسایی است:
اول یوگا به عنوان راهی پزشکی برای درمان برخی بیماریها.
دوم یوگا به عنوان ورزش بدنی ذهنی و تمرین معنوی برای تمرکز و آرامش روحی.
سوم یوگا به عنوان یکی از شش مدرسه ارتدکس هندوئیسم که شامل تمرینهای بدنی و ذهنی و معنوی هم هست.
انجام یوگا به عنوان درمان و به عنوان ورزش مجاز است، اما به عنوان سوم (جزئی از مذهب هندوئیسم همراه با باورهای آن) با توحید مسلمانان ناسازگار بوده جایز نیست. با توجه به مشابهت آداب این سه رویکرد آشنایی با اقوال و افعال مستعمل در یوگا و فلسفه‌ی آنها برای پرهیز از ورود به رویکرد سوم برای یک مسلمان لازم است.
موفق باشید.

۳ اسفند ۱۳۹۲