آزادی بیان و ایمان مردم

پرسش: اگر قائل به آزادی بیان باشیم آیا ایمان عامه ی مردم مورد تحدید واقع نمی‌شود ؟ و راه صیانت از ایمان عامه مردم چیست؟

 

 

پاسخ:
ایمان مبتنی بر جزمیت و به دور از آزادی بیان ارزش چندانی ندارد. ایمان واقعی آنگاه بروز می کند که فرد در محیط آزاد و در مواجهه با رقبا به ارزش ایمان خود را پی برده باشد. راستی آیا در جوامع آزاد مومن یافت نمی شود یا ایمان عامه‌ی مردم متزلزل شده است!؟ نه.
راه صیانت از ایمان عامه‌ی مردم ارتقای زبان مبلغان دینی، ورود مقتدرانه در بحث آزاد و عامل بودن نمایندگان دین است.