اسلامی کردن علوم انسانی؟

پرسش: اسلامی کردن علوم انسانی یعنی چه؟ آیا شما آنرا قبول دارید؟

 

 

پاسخ:

اسلامی کردن علوم زیرمجموعه ایدئولوژیک کردن علوم دنباله روی از تجربه شکست خورده شوروی سابق در مارکسیستی کردن علوم است. در این شیوه تعالیم یک دین یا ایدئولوژی بر یک علم «تحمیل» می شود. پیشرفت هر علمی درگرو رشد آزاد آن است. علوم تجربی اعم از علوم حسی و علوم انسانی مبتنی بر روشهای خاص خود هستند و همچنانکه ریاضی اسلامی، فیزیک اسلامی، زیست شناسی اسلامی بی معنی است، هکذا اقتصاد اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، روانشناسی اسلامی و … بی معنی است. علوم انسانی به مثابه‌ی علم ایدئولوژی و دین برنمی دارند. ادیان و ایدئولوژیها می توانند مکتب خاص اقتصادی یا جامعه شناختی یا روانشاختی و … داشته باشند. علم اقتصاد را نباید با مکتب اقتصادی خلط کرد. دومی اسلامی برمی دارد اولی نه.