مسلمان قائل به تحریف قرآن

پرسش: حکم کسی که معتقد به تحریف قران باشد چیست آیا کافر است یا منحرف یا چیز دیگری است؟

 

 

پاسخ:

تا کسی خود را مسلمان می داند مسلمان است. مسلمان ممکن است عامل و غیر عامل و معتقد یا خطاکار باشد. مسلمانی که قرآن را کلام خداوند می داند اما به غلط معتقد است بخشی از کتاب خدا حذف شده و قرآن موجود همه‌ی آیات الهی نیست «خطاکار» است.