فهرست نقدهای مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقاعلی مدرس طهرانی

نقد و بررسی کتاب مجموعه مصنفات حکیم مؤسس آقاعلی مدرس طهرانی، جلد اول: تعليقات اسفار؛ جلد دوم: رسائل عربي و تعليقات فلسفي؛ جلد سوم: رسائل فارسي، تقرِيظات، قطعات، تعليقات نقليه، تقريرات و مناظرات؛ ۱۹۳۷ صفحه، تهران‌، انتشارات‌ روزنامه اطلاعات‌، ۱۳۷۸

 

– دکتر سید‌محمود یوسف‌ثانی؛ برگی زرین از دفتر حکمت؛ کتاب ماه ادبیات و فلسفه؛ شماره ۲۱؛ تیر ۱۳۷۸؛ صص ۱۷-۱۴. (متن PDF)

 

كتاب تشویق‌شده در رشته‌ی فلسفه در هجدهمين دوره‌ی كتاب سال، تهران ۱۳۷۹؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آبان ۱۳۸۰.

 

پیام به اهالی فرهنگ، متن سخنرانی محسن کدیور در مراسم برگزیدگان کتابهای تشویقی هجدهمین دوره‌ی کتاب سال تهران، ۱۹ آبان ۱۳۸۰.
– دکتر سید حسین نصر: ۱) مصاحبه با روزنامه‌ی شرق، ۲۵ مرداد ۱۳۸۵؛ ۲) مصاحبه با رادیو گفتگو، ۸ آذر ۱۳۸۵، روزنامه‌ی تهران امروز، ۱۴ آذر ۱۳۸۵؛ ۳) از مکتب اصفهان تا مکتب تهران، ترجمه‌ی منوچهر دین‌پرست، ۱۹ مرداد ۱۳۹۰.

Seyyed Hossein Nasr, Transcendent Philosophy, Volume 2 . Number 4 . London, December, 2001