زکات پس انداز

پرسش:مفهوم «پس‌انداز» در امور مالیه ی فردی اندکی غلط انداز است. هم از این روی، بر من معلوم نیست که مقصود شما از پس‌انداز چیست. فرض کنید که مسلمانی یک واحد درآمد سالیانه دارد و نیمی از آن خرج زندگانی روزمره اوست. ربعِ دیگر آن نیز پس‌اندازِ وی است برای تحصیلات عالیه ی فرزندان یا دوران بازنشستگی و ربعِ آخر نیز مازادی ست که در حسابی در بانک پس-انداز شده است. به علاوه، فرض کنید که هر یک از این مازادها از ارزش هفتاد-و-دو گرم طلا نیز افزون-تر است. بر من معلوم نیست که آیا علاوه بر آن ربعی که در بانک پس‌انداز شده، آیا زکات شامل ربع دیگر هم خواهد شد یا که نه (چرا که آن ربع دیگر هزینه ی جاری زندگانی در معنای سنّتیِ آن نیست).

 

پاسخ:

مازاد بر مؤونه‌ی سالیانه مطلقا (اعم از آنچه برای مخارج آینده فرزندان در سالهای بعد، روز مبادا، و پس انداز واقعی کنار گذاشته) به شرطی که مجموعا از نصاب بیشتر باشد مشمول دو و نیم درصد انفاق واجب در راه خداست.

موفق باشید