پاسخ به مؤمن قمی فقیه شورای نگهبان

نقد اظهارات آقای محمد مؤمن قمی فقیه شورای نگهبان

درباره‌ی کتابهای ابتذال مرجعیت شیعه و فراز و فرود آذری قمی

 

زهی طريقت و ملت زهی شريعت و كيش

۲۰ مرداد ۱۳۹۳

واعظِ شِحنه‌شناس، این عظمت گو مفروش

۳۰ مرداد ۱۳۹۳

به قدر هنر جست باید محل

۱۶ شهریور ۱۳۹۳