دو مقاله در کتاب «در راه اسلام دیگر»

کتاب «در راه اسلام دیگر: متونی از متفکران ایرانی» کتابی است به زبان آلمانی در سه فصل که فصل دوم آن معرفی محسن کدیور و ترجمه دو مقاله وی است. مشخصات کامل این کتاب به شرح زیر است:

Unterwegs zu einem anderen Islam, Texte iranischer Denker; Ausgewählt, übersetzt und kommentiert von Katajun Amirpur, Herder, Freiburg, Germany, 2009

در راه اسلام دیگر: متونی از متفکران ایرانی؛ انتخاب، ترجمه و توضیحات کتایون امیرپور؛ [انتشارات] هردر، فرایبورگ، آلمان، ۲۰۰۹ [۱۳۸۸].

این کتاب جلد چهارم از مجموعه ای با مشخصات ذیل است که تاکنون هشت جلد از آن منتشر شده است.

 Buchreihe der Georges Anawati Stiftung, Religion und Gesellsschaft: Modernes Denken in der islamischen Welt, Band 4

مجموعه بنیاد جورج شحاته قنواتی (۱۹۰۵-۱۹۹۴)، دین و جامعه: تفکر مدرن در جهان اسلام، جلد چهارم.

عنوان سه مجلد نخست این مجموعه:

جلد اول: متن قدیمی زمینه جدید: هرمنوتیک قرآن در ترکیه امروز، ترجمه فلیکس کورنر، ۲۰۰۶

جلد دوم: پزشکی مدرن و اخلاق اسلامی: زیست شناسی در سنت حقوق اسلامی

جلد سوم، نصر حامد ابوزید ، کلام بشری خداوند: به سوی یک درک انسانی از قرآن، ترجمه توماس هیلدبراندت، ۲۰۰۹

«جلد چهارم حاوی متون کلیدی روحانیون [دانش آموختگان حوزه علمیه] ایرانی است که خود را روشنفکر دینی می خوانند و تفسیری لیبرال از اسلام به مسلمانان عرضه می کنند: محمد مجتهد شبستری، محسن کدیور و حسن یوسفی اشکوری.» (به نقل از پشت جلد کتاب)

خانم کتایون امیرپور مترجم جلد چهارم این مجموعه نویسنده ایرانی الاصل آلمانی متولد ۱۹۷۱، دکترای خود را در حوزه ایران‌شناسی در سال ۱۹۹۹ از دانشگاه بامبرگ آلمان گرفته و در حال حاضر استاد مطالعات ایرانی دانشگاه کلن آلمان است. وی به طور مرتب با مطبوعات آلمان همکاری دارد.

محتوای کتاب: فهرست (ص۵-۶)، پیشگفتار ناشران (ص۷-۸)، مقدمه کتایون امیرپور (ص۹-۱۴)، توضیحی درباره ترجمه (ص۱۳-۱۴)، بخش اول. محمد مجتهد شبستری (ص۱۵-۴۴)، بخش دوم. محسن کدیور (ص۴۵-۱۰۵)، بخش سوم. حسن یوسفی اشکوری (ص۱۰۶-۱۸۰).

***

بخش دوم. محسن کدیور

II. Mohsen Kadivar

آشنایی با محسن کدیور، به قلم کتایون امیرپور

Katajun Amirpur, Einführung zu Mohsen Kadivar, pp.45-54

اسلام و دموکراسی: سازگاری یا ناسازگاری؟ (آذر ۱۳۸۳، شریعت و سیاست: دین در عرصه عمومی، ۱۳۸۷، ص۳۰۵-۳۲۸)

Islam und Demokratie, ein Widerspruch? pp.55-79

از اسلام تاریخی به اسلام معنوی (شهریور ۱۳۸۰، حق الناس: اسلام و حقوق بشر، ۱۳۸۷، ص۱۵-۳۴)

Vom histischen Islam zum spirituellen Islam, pp. 80-105

***

دو مقاله مذکور به انگلیسی هم ترجمه شده است، با مشخصات زیر:

Islam and Democracy: Perspectives from Reformist and Traditional Islam, in The Politics of Islamism: Diverging Visions and Trajectories; John L. Esposito, Lily Zubaidah Rahim & Naser Ghobadzadeh (editors), Palgrave Macmillan, Switzerland, 2018, pp.23-45

From Traditional Islam to Islam as an end in itself, Die Welt des Islams International Journal for the Study of Modern Islam, No. 51, 2011, pp. 459-484

مقاله اخیر به عربی هم ترجمه شده است:

– فهم الاسلام بین القرائة التقلیدیة والقرائة المقاصدیة، ترجمه د. توفیق السیف، الکلمة(مجلة فصلية تعنى بشؤون الفكر الإسلامي وقضايا العصر والتجدد الحضاري)، منتدی الکلمة للدراسات والابحاث، العدد ۱۰۰، السنة الخامسة والعشرون، صیف ۲۰۱۸م/ ۱۴۳۹ه [تابستان ۱۳۹۷]، بیروت، صص۱۴۱-۱۷۲.

***

جلد هفتم از این مجموعه: حق خدا و حقوق بشر: نقد اسلام تاریخی، ترجمه و مقدمه آرمین اشراقی، [انتشارات] هردر، فرایبورگ، آلمان، ۲۰۱۷ [۱۳۹۶]