گنجی پایان اعتصاب را نپذیرفت

«محسن كديور» رئيس انجمن دفاع از آزادى مطبوعات نيز در گفت و گو با صداى آلمان درباره وضعيت اكبرگنجى گفت: «تا آنجايى كه من گنجى را مى شناسم، مسلمانى است مقيد، اهل نماز، روزه، دعا و خدا و آخرت. همين مقدار هم بى شك كفايت مى كند. حالا اگر در مسائل جزيى اختلاف نظر باشد، مگر در مورد بقيه نيست. آقاى گنجى سى و پنجمين روز اعتصاب غذاى خودش را طى مى كند و حالش هم مساعد نيست. كوشش همه ما اين بوده كه ايشان سلامت از زندان اوين به در بيايند. لذا طى نامه اى از ايشان درخواست كرديم كه با توجه به اينكه صداى اعتراض شما به گوش جهانيان رسيده و اجماع نخبگان ايرانى و همچنين بسيارى از آزاديخواهان جهان در دفاع از شما صورت گرفته و همه خواهان آزادى شما بوده اند مناسب مى بينيم كه شما اعتصاب غذايت را سرفرازانه، بزرگوارانه افطار بكنيد تا ما شما را زنده در ميان خودمان ببينيم. اما ايشان پافشارى كرده بر ادامه اعتصاب غذاى خودش تا آزادى بدون قيد و شرط و كامل. ما برايش آرزوى سلامتى داريم و اميدواريم كه با سلامتى و بزرگوارى باز ايشان را در ميان خودمان مشاهده بكنيم.»

گفت و گو با صداى آلمان، به نقل از روزنامه شرق ۲۶/۴/۸۴ ص ۶