نامه به مدیر گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

مدير محترم گروه فلسفه و حكمت

سلام عليكم؛ با احترام، همانگونه كه مستحضريد از آغاز سال تحصيلي جاري تضييقات متعدد غير قانوني در مورد اينجانب عضو رسمي قطعي گروه فلسفه و حكمت اعمال شده است، از جمله «نقض حق مشاركت در تصميم گيري هاي آموزشي، پژوهشي و اداري گروه ذيربط و حق اطلاع از كليه امور مرتبط با آن». از آنجا كه به لحاظ حقوقي مسئول مباشر اين نقض حق، مدير گروه است، خواهشمند است مستندات قانوني محروميت يادشده را حد اكثر تا پايان دهه فجر ارائه فرمائيد. بديهي است عدم پاسخ كتبي به اين نامه، در كنار گريز از گفتگو، و بي پاسخ گذاشتن نامه مورخ ۲۵/۱۰/۸۵ تا كنون، معنائي جز اقرار به وقوع تخلف صريح از قانون ندارد. اميدوارم با حسن تدبير شما نيازي به اقامه دعوا در مراجع قانوني نباشد.

محسن كديور

۱۱ بهمن ۱۳۸۵