نامه به معاونان دانشكده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

معاونان محترم دانشكده علوم انساني دانشگاه تربیت مدرس

سلام عليكم. با احترام، همانگونه كه مستحضريد از آغاز نيمسال تحصيلي جاري تضييقاتي غير قانوني در مورد اينجانب اعمال شده است.… گفتني است:

اولا، آنان كه بيشترين سهم را در تضييقات غير قانوني پيش گفته داشته اند- آن چنان كه شيوه مديريت هاي غير پاسخگواست- جرأت ندارند بطور رسمي، شفاف، علني و مكتوب اقدامات خود را به عهده بگيرند.

ثانيا، تخلفات انجام شده بدون سكوت سؤال برانگيز اعضاي محترم هيأت رئيسه دانشكده امكان تحقق نداشته است، و ايشان نيز به تناسب از مسئوليت حقوقي، اخلاقي، ديني و سياسي اين ستم مبرا نيستند.

اكنون پرسيدني است: هيأت رئيسه محترم دانشكده براي استيفاي حقوق قانوني عضو هيأت علمي خود چه كرده است؟… با تشكر

محسن كديور

۱ بهمن ۱۳۸۵