نامه به اعضای گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس

مدير و اعضاي محترم گروه فلسفه و حكمت دانشگاه تربيت مدرس

سلام عليكم. با احترام، همانگونه كه مستحضريد از آغاز نيمسال تحصيلي جاري تضييقاتي غير قانوني در مورد اينجانب اعمال شده است. …به نظر مي رسد این تضييقات بدون رضايت (ولو منفعلانه) مدير و اعضاي محترم گروه فلسفه و حكمت امكان تحقق نداشته است و ايشان نيز به تناسب از مسئوليت حقوقي، اخلاقي، ديني و سياسي اين ستم مبرا نيستند. اميدوارم در برابر وجدان خود روسفيد باشيد.

محسن كديور

۲۵ دي ۱۳۸۵