بیانیه ۲۵۶ فعال سیاسی فرهنگی و دانشگاهی در مورد پیش شرط های برگزاری انتخابات آزاد