اطلاعیه شماره یک گروه تعاون و امداد ملی برای بازسازی بم