نامه ۳۳ نفر از اساتید دانشگاه نویسندگان وروزنامه نگاران به ملت ایران درباره آزادی حجت الا سلام احمد قابل