درخواست آزادی فوری کهنسال ترین زندانی سیاسی ایران

جناب آقاي يان كي مون ، دبير كل محترم سازمان ملل متحد

با سلام و احترام و آرزوي توفيق شما دركمك به برقراري صلح و امنيت و تامين حقوق بشردر سطح جهان.

با عذرخواهي از مكاتبه مستقيم و گرفتن وقت شما، مي دانيم كه نوشتن نامه و ياري طلبيدن از دبيركل سازمان ملل متحد، مغاير مقررات در تبعيت از سلسله مراتب اداري است، اما وقتي اكثريت يك ملت اسير دولت لجام گسيخته اي باشد كه نه تنها به مقررات جهاني حقوق بشر، بلكه به قانون اساسي و مصوبات مجالس برگزيده خودش هم كوچك ترين اعتنائي نكرده و اوليه ترين حقوق انسان ها را زير پا مي گذارد، پناه بردن به نهادهاي برخاسته از وجدان جهانيان و استمداد ازآنچه افكارعمومي و روح ملت ها نام گرفته است، تنها چاره مي باشد.

داد خواهي ما براي آزادي كهنسال ترين زنداني سياسي ايران آقاي دكتر ابراهيم يزدي است كه درآستانه هشتاد سالگي در حالي كه عمل سرطان مثانه را پشت سرگذاشته و اخيرا از جراحي قلب باز فراغت يافته است، در زندان اوين ، محروم از دسترسي به پزشك متخصص و امكانات بهداشتي و تحت فشارهاي شديد روحي و جسمي قرار دارد و جانش در خطر مي باشد.

دكتر ابراهيم يزدي، به عنوان نخستين وزير خارجه دولت موقت انقلاب و نماينده اولين مجلس شوراي اسلامي، پس از درگذشت مهندس مهدي بازرگان (اولين نخست وزير جمهوري اسلامي ايران و دبير كل “نهضت آزادي ايران”)، ۱۶ سال است كه در مقام دبيركلي اين حزب كه از قديمي ترين احزاب سياسي ايران است ، به خاطر استقرار امنيت و آزادي و حاكميت ملت مبارزه كرده است.

اينك دولتي كه با تقلب و فريب برسرنوشت ملتي با فرهنگ و تمدني درخشان سلطه نامشروع يافته است، پس از سركوب خونين معترضان به تقلب انتخاباتي و دستگيري گسترده مخالفان سياسي و زنداني و شكنجه كردن آنان، براي سومين باردر وقايع اخير است كه اين پيش كسوت سياسي را كه ۶۴ سال براي آزادي و حقوق ملت مبارزه كرده است، به بند كشيده تا به مخالفان نشان دهد سابقه وحرمت هيچ كسي را رعايت نخواهد كرد و براي حفظ نظام ولايت مطلقه فقيه از پايمال كردن هيچ اصل اخلاقي و انساني هم ابا نخواهد كرد.

انتظار ما از شما، به كاربردن اختيارات خويش دراستفاده از همه اهرم هاي بين المللي براي آزادي زندانيان سياسي بي گناه ايران و به ويژه كهنسال ترين آنان، آقاي دكتر ابراهيم يزدي مي باشد.

با تشكر و امتنان از اقدام مساعدي كه مي فرمائيد

شيرين عبادي (برنده جايزه صلح نوبل ۲۰۰۳ )

مهندس عبدالعلي بازرگان

دكتر عبدالكريم سروش

دكتر احمد صدري

دكتر محمود صدري

دكتر محسن كديور

دكتر سید عطاء الله مهاجراني

حسن يوسفي اشكوري