پاسخ رئيس دانشگاه تربيت مدرس به سؤال دانشجويان

خبرنامه دانشگاه تربيت مدرس، شماره ۱۱۸، خرداد ۱۳۸۶، صفحه ۲۲- ۲۳

* * *

دكتر دانشجو در خصوص نحوه همكاري يكي از اساتيد و علت انتقال وي به سازماني ديگر گفت: از ابتدا تاكنون هيچ استادي از دانشگاه اخراج نشده‌است. برخي از استادان نيز نزديك به ۱۵ سال است كه به صورت حق‌التدريس و قراردادي با دانشگاه همكاري مي‌كنند و اين مسئله مربوط به زمان مديريت فردي خاص نمي‌شود و همچنان مي‌توانند با دانشگاه همكاري داشته باشند.

انتقال يكي از اعضاي هيأت علمي به خارج از دانشگاه نيز ربطي به مسائل حاشيه‌اي كه درباره ايشان مطرح مي‌شود، ندارد. رئيس مركز حكمت و فلسفه وابسته به وزارت علوم براي انجام پروژه‌اي از ايشان دعوت به همكاري كرده و ايشان شش ماه پيش در نامه‌اي مكتوب، انتقال خود به اين مركز را خواستار شدند. موضوع در آن مركز بررسي و پس از چند ماه درخواست آن مركز براي انتقال نامبرده دريافت شد كه پس از موافقت گروه تخصصي مربوط و رئيس دانشكده، با انتقال درخواستي خود عضو هيأت علمي موافقت گرديد.