حذف استادان، اعتراض دانشجويان، پاسخ رئيس دانشگاه: اينها شورش پنهان مي کنند

اخراج استادان دانشگاه و بازنشسته کردن استادان دگر انديش، با حذف حجت السلام محسن کديور وارد مرحله تازه اي شد. حذفي که دانشجويان دانشگاه هاي مختلف کشور را به واکنش هاي اعتراضي واداشت. در همين ارتباط سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي نيز به محروميت محسن كديور و جواد كاووسيان از تدريس و محروميت از تحصيل رشيد اسماعيلي اعتراض كرد.

عبدالله مومني، سخنگوي سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي ضمن اعلام اين اعتراض با اشاره به نقش دانشگاه در دفاع از حقوق اساسي ملت و آزادي و دموكراسي، گفت: “بعد از روي كارآمدن دولت جديد مسوولان وزارت علوم قصد ايجاد فضاي ارعاب داشتند و تلاش كردند امكان بيان آزاد عقايد را از دانشجويان منتقد و آزادي پژوهش و تدريس را از استادان دگرانديش بگيرند، نقش آگاهي‌‏بخشي و روشنگري دانشگاه را كنار گذارند و عرصه نقد و فضاي پوياي دانشگاه را به محاق بكشانند”.

وي در گفت و گو با ايلنااضافه کرد: “در عمل شاهد وضعيتي متناقض با حقوق مندرج در قانون اساسي هستيم و شهرونداني كه به نقد وضع موجود مي‌‏پردازند و استادان و دانشجويان منتقد در دستيابي به حقوق خود با مشكل مواجه مي‌‏شوند”.

سخنگوي سازمان دانش‌‏آموختگان ايران اسلامي با اشاره به ممنوعيت تدريس براي كديور، گفت: “محروميت دانشجويان از استاداني مانند دكتر كديور كه از اعتبار و محبوبيت زيادي برخوردارند، به سرخوردگي و ناامني فعاليت‌‏هاي علمي به‌‏ويژه در حوزه علوم انساني منجر مي‌‏شود. محروميت كديور از تدريس به عنوان فردي كه سوداي قدرت، مقام و نام ندارد بلكه با ژرف‌‏نگري درصدد برداشتي از دين است كه متناسب با دنياي جديد باشد، نتيجه تنگ‌‏نظري و سطحي‌‏انديشي متوليان امر است. اين تصميم‌‏گيران بر اين گمان هستند كه با اين اقدامات مي‌‏توانند جزم‌‏انديشي را تحميل كنند اما غافلند كه دانشگاه محل آزادي‌‏خواهي و در تضاد با تحجر و سنت‌‏پرستي است”.

وي همچنين با اشاره به ممنوعيت از تدريس و تحصيل كاووسيان، مدرس دانشگاه و دانشجوي دكتراي روانشناسي دانشگاه تربيت معلم، با بيان اينكه كاووسيان سال گذشته پژوهشگر نمونه دانشگاه بوده است، گفت: “ممنوعيت كاووسيان از تدريس نشانگر بي‌‏اعتنايي دولت جديد به توانايي علمي افراد و مقدم دانستن همسويي‌‏هاي فكري و سياسي بر توان افراد است”.

مومني در حالي بحث “بي اعتنايي دولت جديد به توانايي علمي افراد و مقدم دانستن همسويي‌‏هاي فكري و سياسي بر توان افراد” رامطرح کرده که فرهاد دانشجو، رئيس دانشگاه تربيت مدرس در پاسخ به سخنان مشابهي از سوي انجمن اسلامي دانشجويان اين دانشگاه، به آنان نصيحت کرده است که “از همراهي با كساني كه به گفته وي بدنبال شور‌ش‌هاي پنهان در جامعه هستند دست بردارند”. [سايت امروز]

دانشجويان تربيت مدرس در نامه خود به آقاي دانشجو، با اشاره به سوابق سركوب انديشه‌هاي دانشجويي در رژيم گذشته و ذكر مواردي متذكر شده بودند:”يکي يکي از ثمرات انقلاب اسلامي و افتخارات نظام جمهوري اسلامي، آزادي دانشگاهها و ايجاد فرصت نقد براي دانشگاهيان است. آيا شما نبايد بعنوان يک مدير در نظام جمهوري اسلامي با در نظر گرفتن منافع ملي، حافظ و پاسدار آزادي آکادميک به عنوان دستاورد انقلاب اسلامي و آبروي نظام جمهوري اسلامي باشيد؟”

و آقاي دانشجو، برادر استاندار تهران و از نزديکان فکري محمود احمدي نژاد در پاسخ مي گويد: “عزيزان من شماها بخوبي مي دانيد که تشکل هاي اسلامي و ايراني در داخل و خارج کشور و دانشگاهها اگر به راستي اصلت داشته باشند و نسب از ايرانيت و اسلاميت برده باشد، نمي توانند واقعيت ها را در آراي فيلسوفاني که شورش هاي پنهان در جامعه و فرهنگ ايراني ساماندهي مي کنند جستجو کنند و جهان بيني ضد اسلامي و ضد ايراني را ترويج نمايند و سرخوش از اسطوره هاي اومانيستي و نهيليستي غرب باشند…”

وي در ادامه اين نامه‌ خطاب به دانشجويان معترض نسبت به نحوه مديريتش در دانشگاه تربيت مدرس مي نويسد: “تشکل هايي که در سرتاسر عالم فعاليت مي کنند و تحميل اجباري و زورمدارانه نظرات خود بر ديگران و حمايت از سياست هاي ظالمان غربي و شمالي در دستور کار خود قرار دارند و تهمت زدن به مسلمانان و اهانت به امامان(ع) و تمسخرخداپرستان و مخالفت با حجاب را آزادي مي نامند و دفاع آگاهانه و عالمانه و توام با عقل و منطق از عقايد و آزادي و برابري حقوق را تفتيش عقايد مي نامند. و بجاي دفاع از مظلوم، در کنار ظالم به دفاع ناحق مي پردازند و با خود باختگي به زور ظالمان تکيه و اميد مي کنند، بايد نگران قضاوت تاريخ نيز باشند و قبل از اينکه خيلي زود دير شود بيدار شوند و به جمع آزادي خواهان و مسلمانان مترقي جهان بپيوندند. اميد است که دور انديشي، پايبندي به دين و تقيد به اصول انساني و احترام تشکل هاي ايراني به قانون، همه آنها را از اين آزمون سرافراز بيرون بياورد، که همينطور نيز خواهد بود”.

و “همينطور نيز” هست. بعد از کديور، دکتر سروش، مجتهد شبستري و دکتر بشيريه، ابوالفضل شكوري، سعيد حجاريان، دکتر مسعود غفاري اخبار حاكي از آن است كه بيگدلي معاون سابق آموزش دانشگاه، حجت الاسلام محمد علي مهدوي راد عضو گروه علوم قران و حديث، نوبري عضو گروه باستان شناسي، و مهريزي عضو گروه مطالعات زنان نيز در آستانه حذف از دانشگاه قرار دارند.