طلايه هاي انقلاب فرهنگي و طرح پاکسازي دگر انديشان

طرح پاکسازي دگر انديشان ، اولويت بندي اخراج استادان از دانشگاه ها

کيان آشنا

۸ آبان ۱۳۸۵

در پي تشديد برنامه پاکسازي دانشگاه تربيت مدرس از اساتيد دگرانديش، سعيد حجاريان و محسن کديور از شوراهاي تخصصي گروه هاي آموزشي دانشکده علوم انساني کنار گذارده شدند.

اين اقدام به بهانه صدور احكام جديد اعضاي شوراي تخصصي گروههاي آموزشي گروه هاي “علوم سياسي” و “فلسفه” دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس صورت گرفته و در عمل به حذف اين دو انجاميده است. در دور جديد عمليات انقلاب فرهنگي در دانشگاه ها در پي روي کار آمدن دولت احمدي نژاد، ستاد فرماندهي اين عمليات طي دوره جديد آموزشي به برنامه خود براي پاکسازي دانشگاهها از وجود اسانيد دگرانديش شتاب بيشتري بخشيده است.

بر اساس اطلاعات موجود اولويت هاي زير در عمليات جديد ستاد فرماندهي پاک سازي دانشگاه ها به تصويب رسيده و جهت اجراي مرحله اي به روساي دانشگاهها و دانشکده هاي مختلف ابلاغ شده است:

اولويت اول: [در بين دانشکده هاي مختلف دانشگاههاي کشور] دانشکده هاي علوم انساني

اولويت دوم: اساتيدي که سابقه زندان داشته و داراي پرونده در دادگاه انقلاب يا دادگاه ويژه روحانيت هستند

اولويت سوم: اساتيدي که ازپشتوانه علمي، نفوذ در جامعه و اعتبار بيشتري در بين دانشجويان برخوردارند

اين اولويت ها در دهه سوم مهر ماه ۸۵ جهت اجرا ابلاغ شده و در حال اجراست و در اولين مراحل در دانشکده هاي علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس شامل محسن کديور، هاشم آقاجري و حاتم قادري شده است که به ترتيب مسئوليت گروه هاي فلسفه، تاريخ و علوم سياسي را عهده دار بوده اند. نام دکترعبدالکريم سروش نيز در ليست اولويت ها قرار داشته، اما به دليل فشارهاي وارده بر وي براي خروج از ايران و بازگشت قريب الوقوع به اروپا، برنامه پاکسازي او به مراحل بعدي انتقال يافته است.

حجت الاسلام رضا اکبريان رئيس دانشکده علوم انساني براي اجرايي کردن اين برنامه طي مهرماه ۸۴ در حال رايزني با فرهاد دانشجو رئيس دانشگاه تربيت مدرس بوده است تا راه هايي بيابند که هزينه پاکسازي اين افراد به کمترين ميزان ممکن کاهش يابد. او که به شدت از واکنش اساتيد و دانشجويان دانشکده نسبت به اين اقدام نگران است؛ دغدغه هاي خود در اين زمينه را در گفت و گوهاي خصوصي پنهان نساخته است. اما به نظر مي رسد اکبريان اکنون زير فشارهاي فزاينده مقام هاي مافوق يا جهت تثبيت موقعيت خود در دانشکده تا حدودي بر اين دغدغه ها فائق آمده و دور جديد برخوردها را آغاز کرده است.

گروه علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس دو سال پيش براي استفاده از آراي علمي سعيد حجاريان از وي درخواست كرد در جلسات شوراي تخصصي گروه علوم سياسي شركت كند. با برسركار آمدن دكتر فرهاد دانشجو به عنوان رئيس دانشگاه تربيت مدرس، وي با اين توهم كه قرار است حجاريان به اين دانشگاه منتقل شود بلافاصله دستور خارج كردن پرونده حجاريان را صادر كرد. با اين اقدام جديد، حجاريان پس از يک سال به دست همكلاس سابقش حجت الاسلام رضا اكبريان از دانشگاه تربيت مدرس اخراج شد. اين در شرايطي است که در اقدامي هماهنگ در جهت جلب رضايت مقام هاي عاليرتبه کشور طي اين ماه دکتر سعيد حجاريان را از نهاد رياست جمهوري نيز پاک سازي و او را پيش از هنگام بازنشسته كرده اند.

برخورد با محسن کديور از وضعيت منحصر به فردي برخوردار است. او تنها عضو در ميان يكصد و سه عضو هيأت علمي دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس است كه ازعضويت شوراي تخصصي گروهش كنار گذارده شده است. جالب اينكه در زمان رياست دكتر صادق آيينه وند بر دانشكده علوم انساني، در شرايطي که كديور دوران زندان خود را در اوين سپري مي کرد، او به شكل نمادين کديو را به عضويت شوراي تخصصي گروه منصوب كرد. كديور تا سه ماه پيش مديريت گروه فلسفه را بر اساس راي اعضاي هيأت علمي دانشکده علوم انساني به عهده داشت. طرفه آنکه حكم اخراج او از شوراي گروه توسط كسي صادر شده است كه بازگشتش برسركار پس از سه سال غيبت و يك سال تعليق تنها با امضا و تأييد كديور ميسر شد.

* * *

طلايه هاي انقلاب فرهنگي

۴ آبان ۱۳۸۵

ک. آشنا

سال تحصيلي جديد در دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس با انقباض فرهنگي آغاز شد. قبل از روي كار آمدن مديران انتصابي، اين دانشكده شاهد برگزاري حداقل ده سمينار علمي درهر ماه بود. مديريت جديد محدوديتهاي جدي براي برگزاري سخنراني اساتيد خارج از دانشگاه[ البته غير از اساتيدي از قبيل پروفسور عباسي و استاد رحيم پور ازغدي و حاج منصور ارضي]ايجاد كرده است تا آنجا كه گروههاي آموزشي از خير درخواست مجوز گذشته اند و برگزاري سمينارهاي علمي در مهر ماه به صفر رسيد. براي جبران اين نقيصه نخستين اقدام رئيس جديد دانشكده[كه بواسطه سه سال غيبت غير موجه پس از يك سال تعليق، در شرف اخراج دائم بود] ارتقاي خود به مرتبه دانشياري بود تا همگان معناي عدالت را لمس كنند و بدانند در حكومت اسلامي هيچ خدمتي بي اجر نمي ماند. اين در حالي است كه رئيس سابق دانشكده[دكتر مسعود غفاري] كه با رأي اعضاي هيأت علمي انتخاب شده بود در زمان رياستش حتي براي تغيير وضعيت خود به رسمي قطعي اقدام نكرد.

انقلاب فرهنگي به مدل چيني مقدماتي لازم دارد. اعمال فشار و در نهايت تصفيه اساتيد دگرانديش، استخدام اساتيد گوش بفرمان، يكدست كردن مديريت گروههاي آموزشي و پاكسازي آنها از هر منتقد بالقوه از مقدمات اين مهم است. مديريت انتصابي دانشكده در اجراي منويات دولت مهرپرور و عدالت پيشه فشار خود را بر سه گروه آموزشي متمركز كرده است: گروههاي علوم سياسي، تاريخ و فلسفه. مهمترين اساتيد دگر انديش علوم انساني كشور عضو هيأت علمي اين سه گروه هستند و بر اساس خط و نشاني كه جناب آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور محترم براي اساتيد علوم انساني كشيدند و دانشجويان را به اقدام بر عليه اساتيد ليبرال و سكولا[بخوانيد آزاديخواه و دگرانديش] تحريك كردند تصفيه دانشگاهها با كنار گذاشتن اينگونه اساتيد آغاز مي شود. از آنجا كه سن و سابقه اينگونه اساتيد با بازنشستگي تناسبي ندارد رؤساي محترم دانشگاه تربيت مدرس به فكر چاره جديدي افتاده اند. اهم اقدامات انجام شده در اين زمينه در سه گروه يادشده به اين شرح است:

در گروه علوم سياسي از دو فن بدل سازي و تصفيه استفاده شده است. با توجه به مقاومت اعضاي هيأت علمي اين گروه در برابر استخدام تحميلي نورچشمي ها، در كنار گروه علوم سياسي بدون طي مراحل قانوني و در كوتاه ترين زمان ممكن “گروه روابط بين الملل” جهت بكارگيري نيروهاي نورچشمي و كنترل و محدوديت گروه علوم سياسي تأسيس مي شود. تأسيس اين گروهك[با يك عضو هيأت علمي صفر كيلومتر] و استخدام وي در شرائطي صورت مي گيرد كه گروههاي آموزشي براي جذب اعضاي هيأت علمي جديد همواره با پاسخ كليشه اي “كمبود پست سازماني” مواجه بوده اند.

با اينكه پيش بيني هاي اوليه حكايت از تضييقات دكتر حاتم قادري داشت بر خلاف انتظارنخستين تصفيه موج جديد انقلاب فرهنگي بنام حجت الاسلام دكتر ابوالفضل شكوري عضو هيأت علمي گروه علوم سياسي ثبت شد. شكوري پس از چهارده سال سابقه خدمت از وضعيت رسمي آزمايشي به وضعيت حق التدريس تنزل يافت و به معناي ديگر اخراج شد. شكوري نماينده مجلس شوراي اسلامي در دوره هاي پنجم و ششم، عضو شوراي مركزي حزب اعتماد ملي و نويسنده چندین كتاب از جمله نخستين كتاب “فقه سياسي” به زبان فارسي در سال ۱۳۶۰ است. بهانه ظاهري، نقص پرونده استخدامي شكوري است. اين نقص تنها با تأييد صلاحيت وي از سوي وزارت اطلاعات قابل رفع دانسته شده است.

يكي از افتخارات دانشگاه تربيت مدرس مديريت دكتر سيد هاشم آقاجري بر گروه تاريخ از سال ۱۳۷۷بوده است. اعضاي هيأت علمي گروه تاريخ حتي در طول سه سال زندان و صدور حكم ننگين اعدام براي مدير منتخبشان حاضر نشدند نام دكتر آقاجري را از مديريت گروه بردارند. برهمين منوال در آخرين انتخابات بار ديگر به اتفاق آراء و بالاجماع وي رابراي دو سال ديگر به مديريت گروه تاريخ بر گزيدند. اما آنچنانكه افتد و داني شرط ملك ري عزل سيد بود و چنين بود كه حكم مديريت براي يكي از شاگردان آقاجري [برخلاف ميل وي] شرف صدور يافت.

همچنانكه پيش بيني مي شد با آغاز فصل سرد، متفكر شناخته شده دكترمحسن كديوربا محدوديتهاي جدي مواجه شد. در اولين قدم وي ازمديريت گروه وعضويت كليه شوراهاي دانشكده حتي عضويت در شوراي تخصصي گروهي كه عضو آن است يعني گروه فلسفه كنار گذاشته شد و دانشكده از آراء كارشناسي او محروم شد. البته همين كه كديور را ممنوع التدريس نكرده اند شرح صدردولت كريمه اثبات مي شود. هرچند ضرب المثلي به زبان شيرين تركي مي گويد اللهم بيربير! و عجله كار شيطان است.

در كمتر از نيمسال اكنون هيچ استاد دگر انديشي مدير گروههاي آموزشي و عضو شوراهاي حساس دانشكده نيست. ستاد فرماندهي انقلاب فرهنگي در حال طراحي مراحل بعدي پاكسازي دانشگاهها با توجه به ميزان پذيرش دانشگاهيان و فضاي عمومي جامعه مي باشد. باش تا صبح دولتش بدمد كين هنوز از نتايج سحر است.